วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556

                สาขาวิชาประถมศึกษา   
                   คณะครุศาสตร์

วุฒิปริญญาทางการศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต (ประถมศึกษา) 
Bachelor of Education (Elementary Education)
สังกัด
 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

บุคลิกของผู้ที่เหมาะจะเรียนในสาขาวิชานี้
สนใจทำงานกับเด็กระดับประถมศึกษาทั้งด้านการสอน การจัดกิจกรรม และการเป็นนักวิชาการ
รักเด็ก ต้องการพัฒนาเด็กให้เติบโตทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา
มีเมตตา กรุณา อารมณ์มั่นคง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พยายามพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
เข้าใจความแตกต่างของเด็ก รักและปฏิบัติต่อเด็กอย่างเท่าเทียมกัน
 ขอบเขตของการเรียนในสาขาวิชา
 วิชาด้านการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.4) เพื่อให้สอนได้ทุกวิชา
กลุ่มวิชาเนื้อหาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น (เลือก กลุ่มตามความสนใจ)
หลักสูตรระดับประถมศึกษา
กิจกรรมพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษา
วิชาด้านบริหารจัดการและการวิจัย 


โครงสร้างหลักสูตร

ประเภทนักศีกษา ปกติ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
สาขาวิชา  การประถมศึกษา
แผนการเรียน  เอก-เดี่ยว
หน่วยกิต 174
 แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต
ครูผู้สอน นักวิจัย ผู้จัดกิจกรรมระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนของรัฐและเอกชน
เป็นผู้ผลิตสื่อ อุปกรณ์ ผู้เขียน หรือบทเรียนระดับประถมศึกษา
เป็นบุคลากรทางการศึกษา เช่น ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ นักจัดอบรม นักพัฒนาการเด็กในหน่วยงานของรัฐและเอกชน องค์กรและมูลนิธิต่าง     ศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น